Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA AGENCIJE PRESEČKI TOURS

       1. OPĆE ODREDBE

Ovi opći uvjeti sastavni su dio Ugovora između organizatora putovanja i putnika te su pravno obvezujući za obje strane. U slučaju da je u pojedinom paket–aranžmanu objavljena odredba različita od objavljenih uvjeta u točkama ovih općih uvjeta, primjenjuje se odredba/uvjet objavljen u paket–aranžmanu. Ugovor se zaključuje u pisanom obliku.

       2.SADRŽAJ PUTOVANJA / ARANŽMANA

Organizator putovanja jamči putniku provedbu programa putovanja sadržanog u promidžbenim materijalima (brošurama ili programima putovanja), a koji se odnose na paket-aranžman. Podaci sadržani u promidžbenim programima mogu biti izmijenjeni jedino sporazumom između organizatora putovanja i putnika. Organizator putovanja se obvezuje takvu mogućnost izričito navesti u promidžbenom materijalu.

       3. PRETHODNA OBAVIJEST

Organizator je dužan najkasnije prilikom sklapanja ugovora, bilo u programu putovanja, promidžbenom materijalu ili u pisanom obliku putniku dostupnom mediju obavijestiti putnika o osnovnim graničnim, viznim i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja,  boravka u mjestu odredišta kao i vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti.

       4. PRIJAVE I UGOVARANJE

Putnik se za putovanje koje organizira organizator putovanja može prijaviti u poslovnicama organizatora putovanja, telefonom, telefaksom i drugim sredstvima daljinske komunikacije. Potpisivanjem ugovora, vouchera ili prijavnice, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije, putnik u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije putovanja koje je prethodno pažljivo proučio.

Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ukoliko u programu nije drugačije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka putovanja osim ako u programu nije navedeno drugačije (izuzetak je obročno plaćanje). 

       5. CIJENA PUTOVANJA / ARANŽMANA

Za svaki program/aranžman istaknuta je cijena koja pokriva navedenu uslugu/aranžman. Organizator putovanja može zahtijevati povećanje ugovorne cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalima lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja, a za koje organizator nije znao niti je mogao znati. Organizator može povećati cijenu putovanja/aranžmana najviše 10% od ugovorene cijene, a u slučaju da je povećanje veće od 10% putnik ima pravo raskinuti ugovor i pravo na povrat do tada uplaćene cijene. Organizator može povećati cijenu putovanja/aranžmana najkasnije 21 (dvadesetjedan) dan prije početka putovanja.

       6. PRAVO PUTNIKA NA RASKID UGOVORA

Putnik ima pravo otkazati putovanje usmeno ili pismeno u poslovnici organizatora putovanja u kojoj se prijavio za putovanje. U tom slučaju organizator putovanja zadržava uplaćeni iznos u visini koja ovisi o datumu otkazivanja putovanja po slijedećem rasporedu (ukoliko nije u programu drugačije navedeno)

  • do 30 dana prije polaska 10% cijene putovanja/aranžmana, a najmanje 25,00 €

  • 29 – 22 dana prije polaska 25% cijene putovanja/aranžmana

  • 21 – 15 dana prije polaska 40% cijene putovanja/aranžmana

  • 14 – 08 dana prije polaska 80% cijene putovanja/aranžmana

  • 07 – 00 dana prije polaska 100% cijene putovanja/aranžmana

Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Ovi otkazni rokovi se primjenjuju i na promjenu datuma polaska ili smještajnog objekta, te u svim drugim slučajevima. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja na vlastitu želju ili zbog neophodne potrebe otkaže putovanje, po povratku nema pravo na isplatu troškova. Organizator putovanja zaračunava administrativne troškove ukoliko ugovaratelj putovanja/putnik otkaže putovanje ili nađe novog korisnika iste rezervacije kao i u slučaju da putnik koji ima uplaćeno osiguranje od otkaza otkaže putovanje. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize ni putnih isprava. Prilikom uplate putovanja preporučuje se putniku sklopiti osiguranje od otkaza putovanja.

Od ovog se izuzima smrt užih članova obitelji, odlazak putnika u bolnicu, opravdana bolest putnika uz predočenje medicinske dokumentacije, te u slučaju da nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti spriječiti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, elementarne nepogode).

      7. PRAVO ORGANIZATORA NA RASKID ILI PROMJENU UGOVORA

Organizator pridržava pravo na otkaz putovanja/aranžmana najkasnije 5 (pet) dana prije polaska ukoliko se za putovanje ne prijavi potreban broj putnika.

Organizator putovanja zadržava pravo raskida ugovora, potpuno ili djelomično, bez obveze naknade štete putniku, ako prije ili za vrijeme ispunjenja ugovora nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora, bile za organizatora opravdan razlog da predmetni ugovor ne sklopi. U slučaju raskida ugovora prije započinjanja s njegovim ispunjenjem organizator će putniku vratiti iznos koji je do tog trenutka primio od putnika za putovanje/aranžman, ali putnik nema pravo na povrat troškova učinjenih u svrhu dobivanja viza, cijepljenja i sličnih troškova.

U slučaju da organizator prije početka putovanja značajnije izmjeni program, smještaj ili cijenu putovanja/aranžmana dužan je o tome odmah bez odgađanja obavijestiti putnika u pisanom obliku te mu ponuditi novi ugovor sa izmijenjenim uvjetima. Putnik je dužan izjasniti se o izmijenjenom ugovoru u roku od najkasnije 2 (dva) radna dana od dana primitka prijedloga izmijenjenog ugovora. Ako putnik odbije izmjene ugovora organizator putovanja vraća putniku uplaćeni iznos, a putnik nema pravo na naknadu štete.

       8. PREKID PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA ILI PROMJENA PUTOVANJA

Putnik može prekinuti putovanje u tijeku samo na svoju želju i uz pismenu izjavu o prekidu putovanja.

Po povratku s prekinutog putovanja, putnik nema pravo na povrat troškova bez obzira na osiguranje rizika od otkaza putovanja.

Putnik tijekom putovanja može promijeniti program odnosno ugovorene usluge jedino uz prethodnu suglasnost organizatora putovanja uz obvezu putnika da najkasnije u roku od 8 dana po povratu s putovanja o promjeni obavijesti organizatora putovanja.

U slučaju da organizator putovanja nakon započetog putovanja/aranžmana nije pružio pojedinu uslugu iz programa može uz suglasnost putnika istome pružiti neku drugu uslugu te obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorene i stvarno izvršene usluge.

Ako su usluge iz ugovora o organiziranju putovanja nepotpuno ili neuredno izvršene, putnik ima pravo na razmjerno sniženje cijene pod uvjetom da je stavio prigovor organizatoru putovanja u roku 8 (osam) dana od dana završetka putovanja.

       9. PRIGOVORI / REKLAMACIJE

Putnik ima pravo prigovora na neizvršene odnosno neadekvatno izvršene usluge. U slučaju da više putnika ima prigovore i reklamacije svaki pojedini putnik dužan je podnijeti pismeni prigovor.

Putnik je dužan, u pisanom ili drugom odgovarajućem obliku, obavijestiti o neispunjenju ili neurednom ispunjenju ili neurednom ispunjenju bilo koje usluge iz ugovora osobu koja je tu uslugu pružila, što je prije moguće, a organizatora putovanja u roku od 8 (osam) dana od dana završetka putovanja. Prigovor se podnosi na email: info@presecki.hr ili 049-328-022. Odgovor na prigovor daje se u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Putnik je dužan odmah na licu mjesta reklamirati neodgovarajuću uslugu kod organizatora. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom organizatora putovanja na otklanjanju uzroka prigovora.

U slučaju da uzrok prigovora ne bude uklonjen putnik sa organizatorom putovanja sastavlja zapisnik odnosno izjavu koju su dužni potpisati obje strane. Putnik je dužan u roku od 8 (osam) dana od završetka putovanja pisani zapisnik odnosno izjavu zajedno sa svim računima za eventualne dodatne troškove predati u prodajno mjesto gdje je sklopio ugovor za putovanje/ aranžman. Organizator se obvezuje pismenim putem obavijestiti putnika o rješenju njegovog prigovora u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja prigovora u prodajno mjesto organizatora putovanja.

Organizator putovanja ne prihvaća prigovore i reklamacije za LAST MINUTE aranžmane kao ni za posebne ponude.

        10. OBVEZE PUTNIKA I ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Putnik je dužan na zahtjev organizatora pravodobno dostaviti sve podatke potrebne za organiziranje putovanja, a posebno za pribavljanje prijevoznih karata, rezervaciju smještaja te isprave potrebne za prelazak preko granice.

Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegove osobne isprave i njegova prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim propisima.

Putnik je odgovoran za štetu koju svojom krivnjom, namjerno ili iz grube nepažnje prouzroči organizatoru putovanja ili od njega određenom davatelju usluge.

Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u objektima u kojima je smješten i čije usluge koristi te je dužan naknaditi svu štetu koju svojim postupanjem na istima počini odnosno naknaditi štetu u cijelosti.

Organizator putovanja ne smije priopćiti trećim osobama obavijesti koje dobije o putniku, njegovoj prtljazi, njegovim kretanjima i imenima njegovih suputnika bez njegova izričitog odobrenja odnosno može ih predati isključivo na zahtjev nadležnog tijela javne vlasti.

U slučaju da je putnik spriječen započeti ugovoreno putovanje, putnik može odrediti drugu osobu da se umjesto njega koristi ugovorenim uslugama ako ta osoba udovoljava posebnim zahtjevima predviđenim za ugovoreno putovanje i ako o tome pravodobno obavijesti organizatora putovanja.

U slučaju da putnik ostvari pravo na odgovarajući iznos povrata novca zbog odustanka od putovanja obvezan je pisani zahtjev organizatoru putovanja podnijeti u roku od 8 dana od dana koji je u programu putovanja naznačen kao početni dan putovanja.

       11. ODGOVORNOST ORGANIZATORA PUTOVANJA

Organizator putovanja odgovara za svu štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na organiziranje putovanja predviđenih ugovorom, općim uvjetima i Zakonom.

Organizator putovanja koji je povjerio trećim osobama izvršenje usluga prijevoza, smještaja ili drugih usluga vezanih za izvršenje putovanja, odgovara putniku za štetu koja je nastala zbog potpunog ili djelomičnog neizvršenja tih usluga, u skladu s propisima koji se na njih odnose. Putnik ima pravo neposredno od treće osobe odgovorne za štetu zahtijevati potpunu ili dopunsku naknadu štete te će mu organizator pružiti pomoć u ostvarivanju njegovih prava.

Putnik je u ostvarivanju prava na naknadu štete dužan postupati sukladno uputama i postupku iz ovih općih pravila te Zakona.

       12. PUTNO OSIGURANJE

Prilikom sklapanja ugovora organizator putovanja ponuditi će putniku osiguranje od rizika otkaza, osiguranje prtljage i zdravstveno osiguranje za slučaj oboljenja ili nezgode u inozemstvu.

       13. PUTNE ISPRAVE, POŠTIVANJE PROPISA

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za organizatora, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika organizator pretrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi.

Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Organizator će pomoći putniku u slučaju gore navedene situacije, ali pritom vodeći računa o normalnom odvijanju programa.

Ako je za neko putovanje potrebna viza, agencija može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. Organizator nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza putnik odgovara za načinjenu štetu, a organizator putovanja otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji.

Prilikom potpisivanja ugovora organizator putovanja će putnika upoznati sa izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova RH. Preporučujemo svakom putniku da se i osobno informira na web stranici www.mvp.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVP-a RH.

        14. DEVIZNI I CARINSKI PROPISI

Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.

         15. ZDRAVSTVENI PROPISI

Putnik je dužan obavijestiti organizatora putovanja o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

          16. OSOBNI PODACI PUTNIKA

Potpisom ugovora/suglasnosti stranka/putnik dao/la je osobne podatke dobrovoljno na raspolaganje organizatoru putovanja /agenciji posredniku, te dopušta da se isti koriste u cilju zaštite interesa putnika u svim poslovima koje je putnik ugovorio. To uključuje i prosljeđivanje ovih podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu. Trećim osobama smatraju se osobe koje su neophodne za realizaciju ovog putovanja/usluge. Ovi se podaci mogu koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje osobne podatke čuvati najduže tri godine u bazi podataka, sukladno odluci putničke agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Agencija se obvezuje da neće ove podatke iznijeti, dati ili prodati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza, od posljedica nesretnog slučaja i od rizika oštećenja i gubitka prtljage, kao i za potrebe dragovoljnog dodatnog zdravstvenog osiguranja putnika za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijedit će se osiguravajućem društvu.

        17. ZAŠTITA OD NESOLVENTNOSTI

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja  putnici koji se zateknu na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju kontaktirati osiguratelja Croatia osiguranje d.d. s kojim agencija ima ugovorenu policu osiguranja od odgovornosti.

Croatia osiguranje d.d. jamči da će sukladno Zakonu o turističkoj djelatnosti putniku nadoknaditi:

  1. cijenu putovanja, ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja izostanu usluge putovanja i

  2. troškove, koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, za povratak putnika u mjesto polaska. U slučaju da dođe do platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja putnici koji se zateknu na putovanju trebaju kontaktirati osiguratelja Croatia osiguranje d.d. putem kontakt centra na telefon broj 08001884, putem e-maila na adresu Sektor za upravljanje naknadama šteta, Služba za obradu šteta osiguranja kredita obradasteta.krediti@crosig.hr, osobno na adresi prodajnih ureda Croatia osiguranje.

Ovaj dokument omogućava putniku neposredno ostvarenje prava za naknadu štete zbog nastalih troškova.

           18. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Sukladno zakonu o pružanju usluga u turizmu organizator putovanja ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putnik neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman.

          19. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Organizator putovanja se obvezuje osobne podatke čuvati u bazi podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.

          20. NADLEŽNOST SUDA

Za slučaj spora protiv putnika ili organizatora putovanja nadležan je stvarno nadležni sud u Krapini.

U Krapini, 1. lipnja 2018.

GLAVNI I ODGOVORNI ORGANIZATOR:

PRESEČKI GRUPA

AGENCIJA PRESEČKI TOURS

FRANA GALOVIĆA 15., KRAPINA, tel.: 049-328-000, 049-328-022

ID kod: HR-AB-49-080328029

OIB: 85843181422

Newsletter

Saznajte što se događa u Presečki grupi... Odaberite teme koje vas zanimaju i saznajte sve novitete u našoj ponudi.

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja web stranice, koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »